2023. június 8. csütörtök - Medárd
Házirend a digitális munkarendű oktatás idejére  

I. (N)Etikett tanulóknak és szülőknek

Iskolánk az esetlegesen bekövetkező digitális munkarend során egy közös digitális platformon, a G-Suit for Education nevű rendszeren keresztül dolgozik. Ez egy gmail alapú digitális iskola, melyen keresztül folyik a kommunikáció és az oktatás a tanuló és a pedagógus között. A szülők nem használhatják a tantárgyi Classroom-okat személyes kommunikációra.

Intézményünk célja, hogy a digitális munkarend során is zökkenőmentesen, konfliktusok nélkül és biztonságosan történhessen meg az oktatás. Mindehhez bizonyos szabályok kölcsönös betartása szükséges. Olyan szabályok ezek, amelyekre az internet világában egyébként is figyelni kell,  de mivel jelentősen megnőtt a digitális térben eltöltött idő, még fontosabb.

1. A tanuló ne osszon meg személyes információt, például jelszavakat, azonosítókat senkivel az interneten
2. Hozzájárulás hiányában jogosulatlan adatkezelésnek, személyes adattal való visszaélésnek, törvénybe ütköző cselekedetnek minősül:

 • kép-, hang- és videófelvétel,
 • személyes adat,
 • a pedagógusok által készített, kiküldött feladatok, videófelvételek és egyéb szellemi termékek továbbítása, közzététele, megosztása az internet nyilvánossága részére.

Kiskorú esetében hozzájárulást csak szülő adhat.

Az a tanuló, aki magatartásával más személy személyiségi jogait sérti, beleértve a személyes adatokkal való visszaélést is, felelősségre vonható!

3.  A félreértések elkerülése végett a digitális felületeken a tanuló a saját nevét adja meg felhasználónévnek. Fontos az is, hogy a tanuló által esetlegesen feltöltött, beküldött állományoknak is legyen rá utaló elnevezése. Ezen állományok megnyitása ne igényeljen speciális programot, külön engedélyeztetést, valamint arra is, hogy mérete ne legyen túl nagy.

4. Az online tanórákra ugyanazok a viselkedésbeli, magatartási szabályok vonatkoznak, mint a normál tanítási órákra. Tehát ami nem tehető meg offline, az online sem!

5. Az esetlegesen felmerülő kérdéseket, problémákat lehetőség szerint tanítási napokon munkaidőben (8-tól 16 óráig) jelezzék a tanulók/szülők a szaktanárnak, osztályfőnöknek. A munkanapokon 16 óra után, vagy hétvégén beérkezett kérdésekre a tanárok a következő munkanapon válaszolnak, ennél korábbi vagy későbbi időpontban csak a tanárok egyéni döntése alapján kaphatnak választ a diákok, szülők.

6. Ha az iskola nem tud kapcsolatot tartani a gyerekkel, illetve a szülővel, fel kell vennie a kapcsolatot a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel, így ők fogják a szülőt felkeresni.

II. A pedagógus jogai és kötelességei

 1. A digitális munkarendben az iskola hivatalos platformját, a G-Suite for Educationt használja. A Google Classroom keretében a kiadott határidőre létrehozza tantárgyi kurzusait és felveszi a hozzá tartozó tanulókat.
 2. A tananyagot az adott tanítási napon az órarend szerinti tanítási óra kezdetéig megosztja tanítványaival a Krétán (Házi feladat rovatban) és a Classroomon keresztül is. Az adott évfolyam életkori sajátosságainak megfelelően kell biztosítania a feladatok mennyiségét, típusát, formáját. Tanítási szünet idejére nem adhat ki feladatot.
 3. A kiadott feladatok megoldásainak visszaküldési időpontját pontosan meghatározza, ez kizárólag tanítási nap lehet.  A visszaküldött tantárgyi feladatokat azok jellegéhez igazodva rendszeresen ellenőrzi.
 4. Ha online órát tart a felső tagozatos nevelő, azt az órarend szerinti időpontban tartja, erről legkésőbb előtte nap tájékoztatja a tanulókat a Google Classroom felületén. Az alsó tagozatos tanítók a szülőkkel történő előzetes egyeztetés alapján tartják meg a tanítási órákat. A óra a normális rend szerinti 45 percnél nem lehet hosszabb.
 5. A számonkérést a tanóra órarendi időpontjához igazítja és a témakört lezáró számonkérést legalább egy héttel korábban jelzi a Kréta felületén és a Classroomban. Ha a tanuló részvétele akadályokba ütközik, a tanár kompetenciája dönteni a számonkérés formájában, idejében. Az elért eredményekről a Krétán keresztül értesíti a tanulót/szülőt.
 6. A témakört lezáró számonkérés előtt lehetőséget biztosít online vagy e-mailen keresztül történő konzultációra. Az időpontjáról és formájáról a Classroom felületén nyújt tájékoztatást.
 7. A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során  keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.

III. A tanuló jogai és kötelességei

 1. A tanuló köteles a kiadott határidőre felvenni a Google Classroomban a tantárgyi kurzusait és minden tanítási nap megtekinteni az aznapi feladatokat és a számára küldött e-maileket. A diák a tanáraival a pedagógusok által megadott felületeken kommunikálhat, a diákok felelőssége és kötelessége, hogy ezeket figyelemmel kísérjék.
 2. A tanárai által kiadott feladatok elvégzése a tanuló számára kötelező érvényű és nem opcionális. A tanuló a megoldott feladatokat határidőre köteles visszaküldeni. A diák a pedagógus által kiadott útmutatót követve, annak sorrendjében végezze el a feladatokat, hiszen ez biztosítja számára a tananyag megértését, önálló feldolgozását. Egy feladatot csak akkor adhat le, ha azt maradéktalanul elvégezte. Beadandó feladat határideje csak tanítási nap lehet.
 3. A tanuló az online órán (lehetőség szerint mikrofonnal és kamerával) az előírt felszereléssel köteles részt venni és dolgozni ugyanúgy, mint egy normál tanítási órán. Magatartására ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a normál tanítási órai viselkedésre.
 4. A tanulónak képességének és legjobb tudásának megfelelően kell részt vennie a digitális oktatásban. Esetlegesen felmerülő probléma vagy akadályoztatás esetén a tanulónak jogában áll a pedagógushoz, az iskolához fordulni segítségért.

IV. A szülő jogai és kötelességei

 1. A szülőnek felelőssége tájékozódni és megismerni az intézmény házirendjének digitális munkarendre vonatkozó szabályait, ezt magára és gyermeke számára kötelező érvényűnek tekinteni.
 2. A szülő felelőssége biztosítani gyermeke részvételét a digitális munkarendben, lehetőségeihez mérten megteremteni ennek megfelelő tárgyi és környezeti feltételeit.
 3. Joga van megismerni gyermeke iskolai e-mail címének jelszavát és az ő felelőssége rendszeresen ellenőrizni, hogy gyermeke a kiadott feladatokat elkészítette és határidőre visszaküldte.
 4. A szülő tegye lehetővé gyermeke számára az online órákon való részvételt.
 5. Az iskola és a szülő hivatalos kapcsolattartása a Kréta rendszeren keresztül történik, ezért a szülő naprakészen kísérje figyelemmel az elektronikus naplót.
 6. Ha gyermeke bármilyen jellegű akadályoztatás miatt nem tudja elkészíteni feladatait vagy nem tud részt venni az online órákon, akkor ezt a szülőnek a  Krétán keresztül (lehetőség szerint) előre jeleznie kell a szaktanárnak és az osztályfőnöknek az indok megnevezésével.
 7. A technikai feltételek megváltozásáról a szülő a Krétán keresztül azonnal értesítse a pedagógust/osztályfőnököt, és keressenek együtt megoldást a probléma áthidalására.

V. értékelési és osztályozási alapelvek

1. Az értékelésnek az adott tantárgy sajátosságaihoz és a tanuló életkorához kell igazodnia.

2. A tanulási motiváció fenntartása érdekében rendszeresen értékelni kell a tanulók munkáját. Ennek formai gyakorisága függ a tantárgy óraszámától, a tananyag jellegétől.

3. A digitális munkarend során adható osztályzatok száma:

 • heti 1 órás tantárgy                   havi 1 jegy
 • heti 1,5-2 órás tantárgy             havi 1 jegy
 • heti 3 vagy több órás tantárgy  havi 2 jegy

4. A számonkérés osztályzata 100%-os értékű, a pedagógus által adható órai munka és házi feladat jegyek 50%-os értékűek.

5. Havi 1 órai munka osztályzat adható a tanulónak a digitális munkarend során tanúsított aktivitásért, szorgalomért, pontosságért.

6. A feladatok elmaradt teljesítése esetén a pedagógus értesíti a szülőket és a tanulót és újabb teljesítési határidőt biztosít. Abban az esetben, ha a feladat beküldése indokolatlanul ismét elmaradna, akkor a tanuló elégtelen osztályzatot kap. Ennek sorozatos megismétlődése esetén a további intézkedés az intézményvezető kompetenciája.

7. A tanuló az online órán tanúsított magatartására havi osztályzatot nem kap, de az év végi magatartás osztályzatát befolyásolja. A tanuló a szorgalmára sem kap havi osztályzatot, ám a tanév végi szorgalom osztályzatának részét képezi a digitális munkarend során tanúsított munkája.

Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056