2023. május 28. vasárnap - Csanád, Emil
1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatás  
2020. szeptember 1, kedd
Tanulói jogviszony létesítés és megszüntetés rendje

 

(kivonat iskolánk Házirendjéből)

-          A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.

-          A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik.

-           A felvételről - az egyedi körülmények mérlegelése alapján - az intézményvezető dönt figyelembe véve a szakmai munkaközösség javaslatát.

-          Az első évfolyamra jelentkezés alapján az iskola felvesz minden olyan tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.

-          Ha intézményünk a kötelező felvételi kötelezettség (a körzetében lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező tanulók) teljesítése után további felvételi kérelmeket is be tud fogadni, akkor az alábbi sorrend szerint veszünk fel tanulókat.

-          A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Szegeden található.

-          A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Szegeden található.

-          A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló.

-          Továbbá sorsolás nélkül felvehető az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

-          Az előnyben részesítettek felvétele után a megmaradó szabad férőhelyekre további felvételi kérelmeket is teljesíthetünk. Amennyiben az utóbbi csoportba tartozó tanulók száma nagyobb, mint a fennmaradó szabad férőhelyek száma, akkor esetükben a felvételről sorsolással döntünk.

-          A sorsolási bizottság tagjai: az intézményi szülői szervezet képviselője, az intézmény vezetője vagy helyettese, valamint az alsós munkaközösség-vezető (jegyzőkönyvvezető).

-          A sorsolás az érintett szülők számára nyilvános, időpontjáról és helyszínéről az iskola bejáratánál elhelyezett hirdetőtáblán, valamint az iskola honlapján értesítjük a szülőket.

-          A sorsolás lebonyolításáról jegyzőkönyvet kell felvenni.

-          A sorsolás menete:

A sorsolás megkezdése előtt a szülők tájékoztatása a sorsolás menetéről, a sorsolásban érintettek, illetve a felvehető tanulók számáról.

A bizottság tagjai a sorsolásra meghívottak jelenlétében az urna üres állapotát ellenőrzik, a sorsolásban résztvevő gyermekek névsorát egyeztetik az előzetesen cédulákra felírt nevekkel, majd a cédulákat borítékba téve elhelyezik az urnában.

A jelenlévő önként vállalkozó szülők, ennek hiányában a sorsolási bizottság szülői szervezetet képviselő tagja az urnából kiemeli a felvehető létszámnak megfelelő számú borítékot. A bizottság egyik tagja borítékot bont, majd jól hallhatóan felolvassa a kisorsolt gyermekek nevét, amit azonnal jegyzőkönyveznek. Azoknak a nevét is rögzítik a jegyzőkönyvben, akiket nem húztak ki. Végezetül megkérdezik a jelenlévőket, hogy észleltek-e zavaró körülményt, vagy szabálytalanságot a lebonyolítás során. Ennek esetleges tényét szintén rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

-          Értesítési kötelezettség:

A kérelmező szülőket írásban értesítjük a sorsolás eredményéről. Az elutasítással kapcsolatos döntést – a jogorvoslat rendjének közlésével – határozatba kell foglalni.

-          Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével - az intézményvezető dönt.

-          Az emelt szintű osztályainkba kompetencia-mérés alapján választjuk ki a gyerekeket. A felvett tanulók szüleit írásban kiértesítjük.

-          A tanuló teljesítménye alapján az emelt szintű osztályból a párhuzamos osztályba átkerülhet a szülőkkel való egyeztetés után.

-          Megszűnik a tanulói jogviszony:

-          ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján,

-          az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján,

-          a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló tanulmányait nem kívánja tovább folytatni,

-          a tankötelezettség megszűnése után - ha a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad - a bejelentés tudomásulvételének napján.

-          A tankötelezettség megszűnése után az iskola kérelem hiányában is megszüntetheti a tanulói jogviszonyt, ha a tanuló nem végezte el a nyolcadik évfolyamot és az iskolában nem folyik felnőttoktatás, illetve ott a tanuló nem kívánja folytatni a tanulmányait.

-          Az iskola egyoldalúan akkor is megszüntetheti a tanulói jogviszonyt, ha a tanuló betöltötte a tankötelezettségi korát, és az igazolatlan hiányzása elérte a 30 órát.

-          Az iskolából bármilyen okból távozó tanuló gondviselője csak abban az esetben kaphatja meg az Értesítés iskolaváltozásról nyomtatványt, ha visszaadta a kikölcsönzött könyveket, átadta –ha volt nála használatban- a szekrényét, behozta a befogadó iskola nyilatkozatát, illetve az iskola vagy az osztály felé semmilyen tartozással nem rendelkezik.

-          A fogadó iskola visszaigazolása után a tanulót törlik a tanuló nyilvántartásból és egyúttal megküldik a fogadó iskolának a szükséges dokumentációt (bizonyítvány, egészségügyi törzskönyv, dolgozat füzetek).

Körzethatárok

Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056