2023. március 25. szombat - Irén, Írisz
Kiemelkedő tanáregyéniségek  

Jámbor GyulánéJámbor Gyuláné

Kevés ember büszkélkedhet olyan ívű színvonalas és országosan elismert pedagógus­pályával, mint Jámbor Gyuláné, Mária. Közel 40 éves munkássága pedagógiai alkotás, amely sokféle mozaikból áll egységes képpé. Szenvedélyesen szeretett tanítani. Szakfelügyelőként, tankönyvíróként ugyanaz a tűz hajtotta, mint tanárként – a biológiai tartalmakon keresztül sokoldalúan fejleszteni a tanulók képességeit, megtanítani őket tanulni.

Biológia-földrajz szakos diplomáját 1958-ban szerezte. Nagy elhivatottsággal vetette bele magát a pedagógiai munkába. Mindig kereste az új utakat, amivel eredményesebbé, hatékonyabbá tehető az oktató-nevelő munka. Mindez párosult a biológia tudományának szeretetével, a gyerekek iránti felelősségérzettel. Így nem csoda, hogy a szakmailag és módszertanilag felkészült pedagógusra hamar felfigyeltek, és fiatalon szakvezetőnek, majd szakfelügyelőnek nevezték ki.


 

Szakfelügyelőként az volt a célja, hogy gazdagítsa a kollégák módszertani kultúráját, kiemelt hangsúlyt kapjon az órákon az önálló tanulói tevékenység, és általa a készség- és képességfejlesztés. A korszerű pedagógiai szemléletet – ma kompetencia alapú oktatásnak nevezzük – a biológiatanárok az általa szervezett szakmai munkaközösségek keretében sajátították el.
A legnagyobb öröm számára az volt, amikor megtapasztalhatta, hogy pedagógiai elveit, módszereit mások is követik. Ezért is volt olyan nagy öröm számára a fiatal pedagógusnemzedék nevelése. Aki hallgatóként nála végezte a szakmai gyakorlatát, és el akarta sajátítani a tanítás fortélyait, mindent megtanulhatott, amit tudnia kellett.

A szakmában országos hírnévre tett szert a hetvenes években, ezért az új tantervek kidolgozását követően a természetismeret tankönyv írására kérték fel. A korszerű tartalom mellett a tankönyv legfőbb érdeme szemléletében van, hiszen tanulói tevékenységekre alapoz.
Az Arany János Általános Iskola alapító tagja. Nagy kihívás és szép feladat volt számára, hogy biológiateremmé varázsolja
a csupasz falakat, két keze munkájából megteremtette a szertárat. Sziklaszilárdan képviselt elveket, pedagógiai célokat, meghatározta az iskola szellemiségét, amely ma is iránytűként szolgál számunkra.
Az Arany János Általános Iskolában töltött évek alatt kérték fel, hogy vegyen részt a Nemzeti Alaptanterv kimunkálásában.
A ma érvényben lévő biológia-tanterv az ő elveit, céljait és szellemiségét tükrözi.
A tanterv kidolgozását követően óriási energiát fektetett az új tankönyvek írásába. A mai Arany János Általános Iskolások
az ő természetismeret (5–6. évfolyam) és biológia-tankönyveiből tanulnak (7–8. évfolyam).
Akinek az élete a munkája, nyugdíjasként sem szakad el az iskolától, a tanítástól. Fáradhatatlanul dolgozik annak az eszközrendszernek a megteremtésén, amellyel eredményesebbé, érdekesebbé tehető a biológia tanítása. Mindezek mellett érdeklődéssel figyeli a számára oly kedvelt iskola mindennapjait, örömeit, küzdelmeit.

Kiemelkedő pedagógiai munkájáért számtalan elismerésben részesült. 1975-ben az Oktatásügy Kiváló Dolgozója címet adományozták neki. 1985-ben az Apáczai Csere János-díjjal jutalmazták sokoldalú pedagógusi tevékenységét. 2004-ben
a Szegedért Emlékérmet vehette át, amellyel a szülővárosában végzett munkáját ismerték el. 2008-ban kiváló tankönyvírói munkásságát ismerték el. A sokféle rangos kitüntetés mellett szívéhez az Arany plakett áll a legközelebb, melyet nyugdíjba vonulása alkalmából kapott kollégáitól.

Hit, tudás, elkötelezettség, szenvedély, fantasztikus munkabírás és tenni akarás jellemzi pedagógusi pályáját, amely példa mindannyiunk számára.

Kopasz Gézáné

Kopasz Gézáné (született Bokor Mária) zongora-szolfézs szakos tanárként végzett 1963-ban. Egész pályáját az igényesség és a zene szeretete jellemezte. Kezdetben zeneiskolában zongorát tanított, majd évtizedeken keresztül az általános iskolások ének-zene tanítása töltötte ki az életét. Munkáját kimagasló színvonalon látta el. Tanítási órái példásan szervezettek, változa­tosak, tartalmasak voltak. Mindennél fontosabbnak tartotta, hogy tanítványai értsék és szeressék a zenét. Mélyen hitt abban, hogy a muzsika a személyiség egészét áthatja, azt formálja. Nyitottabbá, érzékennyé tesz, fejleszti az érzelmi világot. Nevelői munkásságának minden rezdülésével e célok megvalósulását szolgálta.

Már pályakezdő nevelőként felismerte, hogy a színvonalas oktató-nevelő munka nélkülözhetetlen feltétele az igényes, vonzó környezet megteremtése. Nagy hangsúlyt fektetett az ének szaktanterem kialakítására. Az ízléses zenei dekorációik ugyanazt a szellemiséget közvetítették, mint ő a pedagógus munkája során.

Kórusával minden évben részt vett az Éneklő Ifjúság hangversenyen. Színvonalas szereplésükön rendszeresen arany vagy ritkábban ezüst oklevelet szereztek.
Szakmai munkájának elismeréseként szakvezetői és szakfelügyelői feladattal bízták meg. Hallatlan energiával szervezte munkáját, másoktól ugyanolyan szenvedélyes, igényes munkát várt el, mint önmagától.
Nevéhez fűződik a biciniumi énekverseny ötlete is. Segítségével éveken keresztül új és új tehetségek indulhattak el a zenei pálya útján.

Révész István

Révész István

Az Arany János Általános Iskola nyugdíjba vonult igazgatója tartalmas pedagógiai életutat tudhat maga mögött. Közel 40 éves munkásságának legfontosabb területei
a gyermek- és ifjúsági mozgalom, a technika tanítása, valamint az általános iskolai számítástechnika oktatása.

Révész István nyarainak nagy részét 1967-től a táborozás töltötte ki. Meggyőződéssel vallotta, hogy itt lehet a gyereket legjobban megismerni, lelkéhez közel férkőzni, jellemét formálni. Nyári táborai felnőttnek és gyereknek életre szóló élményt adtak. Kollégái sokat tanulhattak tőle, hogyan kell tábort szervezni és lebonyolítani. 1977-től foglalkozott a technika tantárgy bevezetésével és tanításával. Tanulmányai jelentek meg a Technika tanításában és más módszertani közleményekben. Városi, megyei, sőt országos szinten tartott előadásokat, bemutatóórákat. A tanulók munkára nevelésével kapcsolatos pályaműve II. helyezést ért el Csongrád megyében.

Matematika-fizika-technika szakos tanárként mindent megtett, hogy tanítványai szeres­sék és tudják az általa tanított tárgyakat. Szakvezetőként igyekezett elsajátíttatni az eredményes tanítás fortélyait, a gyerekekkel való bánásmód művészetét. Autodidakta módon ismerkedett meg a számítógéppel és a programozással. Szegeden az elsők között működtetett számítástechnikai szakkört. E munka eredményeként kérték fel számítástechnika szakfelügyelőnek. Szívügyének tekintette a város általános iskoláinak informatikai fejlesztését.

Éveken keresztül igazgatóhelyettesként dolgozott, elsajátítva a vezetői ismereteket és készségeket, melyeket később igazgatóként kamatoztatott. Az Arany János Általános Iskolának 13 éven át volt igazgatója. Humánus vezetési stílusa teret nyitott a szakmai közösségek alkotótevékenységének, bátorította az igényes oktató-nevelő munkát. Mindezeknek köszön­hetően az általa vezetett intézmény előkelő helyet vívott ki a városi iskolák rangsorában. Igazgató­ként minden tevékenységét
a gyerekek iránti szeretet vezérelte. Szinte név szerint ismerte az intézmény több mint 700 tanulóját. Tudott sikereikről, kudarcaikról. Rendszeresen beszélgetett velük, segítette a hátrányos helyzetűeket, törekedett a mindennapok problémáinak megoldására. Szervezte a diákprogramokat, nyári táborokat. Ötleteinek gazdag tárháza mindig új színt hozott az iskola életébe, igazi élményt nyújtott minden résztvevőnek.

Évek múltán is visszajártak hozzák, és sok szeretettel emlegették az átélt közösségi élményeket. Közülük sokan pedagógus­ként vitték tovább a tőle tanultakat. Nemcsak a gyerekekkel, hanem a szülőkkel is jó kapcsolatot épített ki.
Tanárként, igazgatóként, emberként méltán vívta ki környezete szeretetét.

Matusik SándorMatusik Sándor

Az Arany János Általános Iskola nyugalmazott igazgatóhelyettese tartalmas, igényes pedagógus életutat tudhat maga mögött. Hittel, emberséggel és nagy tudással szolgálta mindenkori feladatát. Közel 40 éves munkássága során tanárként, szakvezetőként, igazgatóhelyettesként, valamint a művelődési osztály vezetőjeként is kimagasló teljesítményt nyújtott.

Pályáját 1967-ben a Rókusi Általános Iskolában kezdte a friss diplomás matematika-fizika műszaki ismeretek szakos tanár. A felkészült, precíz és lelkiismeretes pedagógusra hamar felfigyeltek, és igazgatóhelyettesi teendők elvégzésével bízták meg. Ugyanebben az időben kapcsolódott be a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika szakos hallgatóinak gyakorlati képzésébe. Fiatal tanárként elismertségre tett szert a tanítványok és a kollégák körében egyaránt.


 

1973-tól a Szeged Megyei Városi Tanács Művelődési Osztályán dolgozott. Csoportvezetőként, osztályvezetőként ugyanaz a cél vezette: a város oktatási, közművelődési intézményei színvonalasan és hatékonyan működjenek. A közel 20 éves osztály­vezetői munkásságához kötődik Szeged általános iskoláinak jelentős fejlesztése. Új iskolák épültek. Nagy gonddal és hozzáértéssel teremtette meg az új iskolák indításának tárgyi és személyi feltételeit. Mindenkor szem előtt tartotta
a gyerme­kek érdekeit, nagy figyelmet fordított a pedagógusok helyzetének, munkakörülményeinek javítására. Az iskolák vezetői és pedagógusai bizalommal fordulhattak hozzá szakmai és emberi problémáikkal egyaránt. Igényessége, elhivatottsága segítette az új utak keresését a pedagógiai kultúra korszerűsítését; diplomáciai érzéke, embersége hozzájárult a konfliktusok feloldásához.

Neve fogalommá vált a szakmában. Ezt mutatja az is, hogy sok igazgató, pedagógus kérte tanácsát, javaslatát akkor is, amikor már nem töltötte be az osztályvezetői tisztséget.

A rendszerváltás időszakában visszatért a számára oly kedves tanításhoz. 1990-től az Arany János Általános Iskola tanára, igazgatóhelyettese. Óriási hévvel, lendülettel kezdett az újonnan épített iskola sajátos arculatának kialakításához, a tárgyi és személyi feltételek megteremtéséhez. A célok megvalósításához megnyerte a kollégák támogatását is, hiszen mindenkivel jó kapcsolat kiépítésére törekedett. Tisztelet és szeretet övezte munkatársai, a szülők és a gyerekek körében.
Tanítási óráira nagy gonddal készült. Az új ismereteket biztos alapokra építette. Türelmesen magyarázta, kitartóan gyakoroltatta a tananyagot, így a tanítványai nemcsak értették, de szerették is a matematikát. Mindig volt ideje a gyerekekre, szeretettel és hozzáértéssel segítette felzárkóztatásukat, tehetségük kibontakoztatását.
Szakvezetőként éveken át kiemelkedő szerepet játszott a matematika szakos hallgatók felkészítésében. A leendő pályatársakkal nemcsak a matematikatanítás fortélyait ismertette meg, hanem a gyermeknevelés művészetét is. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Gyakorlati képzési bizottságában képviselte a külső gyakorlati képzésben résztvevő iskolák, kollegák érdekeit. Tevékenységével hozzájárult a főiskola és az általános iskolák eredményes együttműködéséhez,
a színvonalas tanárképzéshez.

Bár nyugdíjba vonult és Szegedtől távol él, nem szakadt el egykori munkahelyétől. Vérbeli pedagógusként szeretettel követi tanítványai életútját, az iskolai élet eseményeit. Tapasztalatával és tudásával gyakran nyújt segítséget a mindennapi problémák megoldásában.
Példás, igényes munkavégzése, humánuma, őszinte, nyílt, másokat mindig tiszteletben tartó emberi magatartása mindenkor követendő példa a pedagógusok számára.

Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6
Telefon: 62/547-056 Fax: 62/547-056